Dva domyky i odna firtka : komediia v odni dïï / napysav Lev Lototsky.

Jersey City : Svoboda, 1915.

View this document at University of Toronto: Dva domyky i odna firtka : komediia v odni dïï / napysav Lev Lototsky.

Document Record
Creator Lototsky, Lev, 1850-1926
Title Dva domyky i odna firtka : komediia v odni dïï / napysav Lev Lototsky.
Published Jersey City : Svoboda, 1915.
Identifier dvadomykyiodnafi00lotouoft
Notes 26 p. --
"Komediia sia bula nahorodzhena na konkursï Tovarystva imeny Ivana Kotliarevskoho."
Language Ukrainian
Media Text
Contributor University of Toronto
Permanent Link http://search.canadiana.ca/view/otu.dvadomykyiodnafi00lotouoft